Vedtekter

Vedtekter for BSK – Bodø Skateboardklubb

§1 KLUBBENS FORMÅL

Bodø Skateboardklubb, BSK, er en klubb for rullebrettkjørere og andre som vil støtte aktiviteten. BSKs formål er å legge til rette for rullebrett, være talerør for rullebrettkjørere, samt bidra til å øke deres antall i Bodø og omegn. BSK skal fremme en kultur for kreativitet, lek, toleranse og inkludering blant rullebrettkjørere.

§2 STYRETS OPPGAVER

I tillegg til å ta vare på våre medlemmer og sørge for at hallen blir driftet har styret som hovedoppgave å arrangere tre faste arrangementer i løpet av året. Bodkar Open, Rock & Skate og Girl Skatecamp. Det er et mål å utvide og videreutvikle disse arrangementene for hvert år.

§3 DELTAGELSESSPRINSIPP

BSK er en selvstendig og uavhengig klubb. Deltagelse i BSK er åpen for alle, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller ferdighetsnivå. Det er klubbstyret og de aktive medlemmene som skal prege og utvikle klubben. Innenfor rammen av vedtektene står alle fritt i å utforme arbeidsforum og organisering. Individuell aktivitet er grunnlaget for all virksomhet i BSK.

§4 MEDLEMSKAP

Medlemskap i BSK skjer ved at medlemmene betaler den lokale kontingenten på 300 kroner, enten direkte til klubbkontoen eller kontant i skatehallen. Medlemsåret varer fra 1. januar til 31. desember. Vi arrangerer ingen samlede treninger, men de betalende medlemmene har gratis adgang i vår skateboardhall, Fjølhangaren, hele medlemsperioden.

§5 ÅRSMØTE

Årsmøte holdes hvert år i løpet av januar måned.  På årsmøtet har alle medlemmene møte- og talerett. Ikke-medlemmer har møterett, men ikke talerett. Årsmøte behandler følgende saker: Beretning for kommende periode, regnskap og budsjett, arbeidsplan, valg av BSKs leder og valg av BSKs styre.

§6 BSKs MEDIER

BSK er ansvarlig for drift, publisering og redigering av BSKs hjemmeside, facebookside, instagramkonto og vimeobruker. Her publiseres nyheter, arrangementer og eventuelt bilde, film, dokumenter etc.

§7 VEDTEKTENE

Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet og krever simpelt flertall. Forslag til endringer av vedtektene må være innlevert til styret senest to uker før årsmøtet.

§8 NEDLEGGELSE

Bare årsmøtet kan nedlegge BSK. Et slikt krav krever ¾ flertall av styret. Årsmøtet vedtar fordeling av BSKs midler og plan for avvikling.


Første gang vedtatt – styremøte, 15.09.2011.

 


Download

Vedtekter-BSK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *